Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

STT Họ và tên Chức vụ
1  ThS Phan Văn Chiêm  Trưởng Khoa
2 ThS Mạc Văn Nam  Phó Trưởng Khoa
3 TS Quách Thị Hà  Phó Trưởng Khoa

2. Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin.

Trưởng Bộ môn: ThS Bùi Quốc Hưng

Phó Trưởng Bộ môn: ThS Đặng Ngọc Lựu

3. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh [Tệp đính kèm]

Trưởng Bộ môn: ThS Phan Duy Hoà

4. Bộ môn Đường lối Cách mạng của ĐCSVN.

Trưởng Bộ môn: ThS Phạm Thị Xuân