Giới thiệu chung

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là khoa Mác-Lênin có quá trình hình thành và phát triển từ ngày thành lập trường Sơ cấp lái tàu năm 1956. Ngày 01 tháng 8 năm 2008, theo quyết định 1397/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam, khoa Mác – Lênin chính thức đổi tên thành khoa Lý luận chính trị.
1. Chức năng

– Khoa Lý luận chính trị là một đơn vị thuộc Trường Đại học Hàng hải, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, quy hoạch cán bộ trong phạm vi của Khoa; chịu trách nhiệm trước Nhà trường về nội dung và chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho sinh viên.

 –  Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo quy định của của Nhà trường  và Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng học tập của sinh viên đối với các môn học lý luận chính trị;

– Quản lý giảng viên trong Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

– Tham gia phối hợp trong công tác quản lý sinh viên;

– Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương bài giảng, giáo án điện tử, tài liệu giảng dạy các môn học;

– Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ giảng viên;

– Tham gia các hoạt động do Nhà trường và các đoàn thể phát động;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà trường;

– Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần các môn học theo kế hoạch chung của Nhà trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu thuộc Khoa;

– Phối hợp với các đơn vị trong Trường làm tốt công tác tiếp thị tuyển sinh

2. Cơ cấu tổ chức:
Hiện tại, đội ngũ cán bộ của Khoa gồm 26 cán bộ, giảng viên trong đó Thạc sĩ: 21. TS: 03

STT   Bộ môn Trưởng bộ môn
  1   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ThS. Bùi Quốc Hưng
  2   Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Phan Duy Hòa
  3   Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN ThS. Phạm Thị Xuân

3. Đào tạo:
Từ năm 1976, Bộ môn Mác-Lênin chuyển thành Khoa Mác-Lênin với 04 bộ môn trực thuộc là Triết học, Kinh tế chính trị, CNXH khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến năm học 2003-2004, Khoa Mác-Lênin đảm nhận giảng dạy thêm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và năm 2006, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí minh chính thức được thành lập.
Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hàng hải, từ năm học 2005-2006, Khoa tổ chức kỳ thi lý luận chính trị cuối khoá cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của Nhà trường.
Từ năm học 2008-2009, Khoa đảm nhận giảng dạy 03 môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Nghiên cứu khoa học:
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, NCKH cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên của Khoa Lý luận chính trị đã thực hiện. Cho đến nay Khoa đã thực hiện hàng trăm đề tài NCKH cấp Trường, cấp Khoa. Các giảng viên trong khoa còn tích cực viết bài tham gia vào các hội thảo khoa học các cấp và viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
Với đội ngũ giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết nghề nghiệp, Khoa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và thi các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
5. Định hướng phát triển:
Nằm trong chiến lược xây dựng Đại học Hàng hải thành trường Đại học Hàng hải quốc gia ngành, Khoa Lý luận chính trị định hướng mở rộng hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó lĩnh vực lý luận chính trị là trung tâm, bên cạnh đó là các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với tiến trình hội nhập của Nhà trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
6. Thành tích đạt được:
– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2004
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2007
– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm từ 2007 – 2011
– Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục thành phố Hải Phòng năm 2009, năm 2011.
– Nhiều giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
– Năm 2011: Giấy khen Khoa lý luận chính trị đạt giải nhì Hội thi tuyên truyền pháp luật
– Năm 2012: Giấy khen Chi bộ khoa lý luận chính trị đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
– Năm 2012: Tặng giải ba chung kết Hội thi Tiếng Anh cho Giảng viên
– Các năm học từ 2008-2015: Chứng nhận khoa lý luận chính trị đạt Tập thể Lao động xuất sắc và nhận bằng khen của UBND Thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *