Chương trình đào tạo của Khoa Lý luận chính trị

Từ năm 1976, Bộ môn Mác-Lênin chuyển thành Khoa Mác-Lênin với 04 bộ môn trực thuộc là Triết học, Kinh tế chính trị, CNXH khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến năm học 2003-2004, Khoa Mác-Lênin đảm nhận giảng dạy thêm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và năm 2006, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí minh chính thức được thành lập.Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hàng hải, từ năm học 2005-2006, Khoa tổ chức kỳ thi lý luận chính trị cuối khoá cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của Nhà trường.
Từ năm học 2008-2009, Khoa đảm nhận giảng dạy 03 môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *