E – Learning

1. Học phần Những NLCB của CN Mac Lenin

 Bài giảng điện tử: 

a. NLCB 1

Chuong mở đầu

Chuong 1. NLCB I

Chuong 2 phan 1.NLCB 1 (1)

Chuong 2 phan 2.NLCB 1 (1) 

Chuong 3 phan I NLCB 1(1)

Chuong 3 phan 2 NLCB 1

b.NLCB 2

Chuong 7 NLCB 2

Chuong 8 NLCB 2

Chuong 9 NLCB 2

E-learning

 

2. Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Bài giảng điện tử:

Chương mở đầu TTHCM

Chương I

E-learning

3. Học phần ĐLCM của ĐCSVN

  •  Bài giảng điện tử:

chuong I

chương II

chuong III

chương V

chương IV

chuong VI

chương VII

chương VIII

  • E – learning