Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin

Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin

BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN Chức năng,nhiệm vụ: Theo Quyết định 2437/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 21/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của...
read more