Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học

Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học

Ngày 5 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN đã ban hành quyết định Hướng dẫn thiết kế chương trình Đại học. Chi tiết: Quyet dinh BanhanhHuongdanxdCTDT Quy dinh Thiet ke CTDT3.5.2017(1)
read more
Bài giảng điện tử môn ĐLCM của ĐCSVN

Bài giảng điện tử môn ĐLCM của ĐCSVN

chuong II chuong I chuong IV chương VIII chuong VI chuong VII chuong V
read more
Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương Tư tưởng HCM
read more
Đề cương bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lê nin

Đề cương bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lê nin

BÀI GIẢNG NLCBI-CDIO.DOC BÀI GIẢNG NLCBII-CDIO.DOC
read more
Hình ảnh: Ngoại khóa trong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hình ảnh: Ngoại khóa trong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

read more
Đề cương bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2017 – 2018

Đề cương bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2017 – 2018

Tải tại đây: Giáo trình Đường lối
read more
Hình ảnh: Đổi mới trong phương pháp giảng dạy NNLCB của CN Mac Lenin

Hình ảnh: Đổi mới trong phương pháp giảng dạy NNLCB của CN Mac Lenin

read more
Đề cương ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017 -2018

Đề cương ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017 -2018

Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
read more
Đề cương ôn tập Môn ĐLCM của ĐCSVN 2017 -2018

Đề cương ôn tập Môn ĐLCM của ĐCSVN 2017 -2018

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn ĐLCM của ĐCSVN 2017 -2018 NHUNG VAN DE ON TAP( 30 CAU) 2017-2018
read more
Chương trình đào tạo của Khoa Lý luận chính trị

Chương trình đào tạo của Khoa Lý luận chính trị

read more