Bài giảng điện tử môn ĐLCM của ĐCSVN

Bài giảng điện tử môn ĐLCM của ĐCSVN

chuong II chuong I chuong IV chương VIII chuong VI chuong VII chuong V
read more
Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương Tư tưởng HCM
read more
Đề cương bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lê nin

Đề cương bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lê nin

BÀI GIẢNG NLCBI-CDIO.DOC BÀI GIẢNG NLCBII-CDIO.DOC
read more
Đề cương bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2017 – 2018

Đề cương bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2017 – 2018

Tải tại đây: Giáo trình Đường lối
read more
Đề cương ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017 -2018

Đề cương ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2017 -2018

Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
read more
Đề cương ôn tập Môn ĐLCM của ĐCSVN 2017 -2018

Đề cương ôn tập Môn ĐLCM của ĐCSVN 2017 -2018

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn ĐLCM của ĐCSVN 2017 -2018 NHUNG VAN DE ON TAP( 30 CAU) 2017-2018
read more